h

CIE BOFS DECEMBER 2011 EN RAAD JANUARI 2012.

15 januari 2012

CIE BOFS DECEMBER 2011 EN RAAD JANUARI 2012.

Op de agenda van de commissie BOFS (bestuur, organisatie, financin en samenleving) stonden in eerste instantie ook de punten Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2011 en Beschikbaarstelling (aanvullend) krediet uitbreiding Pancratiusschool en RSG Enkhuizen geagendeerd maar de middag voor de commissie van de agenda afgehaald, omdat er onduidelijkheden waren in de verordening. Hierdoor kon het agendapunt over het krediet ook niet worden behandeld.
Verder stond op de agenda Voorbereidingskrediet multifunctionele accomodatie. Wij vinden het idee om dit hele plan mfa (multifunctionele accommodatie) te noemen in plaats van iets van brede school in de naam op te nemen geen goed plan en geven dit in de commissie ook aan. Wij willen geen onduidelijkheid over de invulling van deze mfa.
Wij hebben uiteindelijk voor het amendement gesteld waarin duidelijk wordt aangegeven dat deze mfa bedoeld is om een brede school in te huisvesten. Wel hebben we moeite met de hoogte van het bedrag. Wij vragen de wethouder of er nagedacht is om samenwerking te zoeken met StedeBroec en Drechterland temeer omdat daar al meerdere brede scholen zijn ontwikkeld en gesitueerd. Er is geen concrete samenwerking gezocht, maar daar zal wel aan gedacht worden is het antwoord van de wethouder. In de raad hebben we nog aangedrongen op een duidelijkere omschrijving van de taken die de projectleider moet gaan doen. En sluiten we ons aan bij de vraag van de CU/SGP of er eerst niet een duidelijk commitment moet zijn van de verschillende partijen die in de brede school gevestigd moeten gaan worden. Tevergeefs. Er is eens in de raad besloten dat 10% van de totale kosten van een project als voorbereidingskrediet mag worden gevraagd en het college vraagt in dit geval maar een eerste beschikbaarstelling van 5%. Waarmee 150.000 beschikbaar wordt gesteld om te zijner tijd het plan van (verdere) aanpak met een programma van eisen en randvoorwaarden functioneel/ruimtelijk ter nadere besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd.
Het voorbereidingskrediet is unaniem goedgekeurd, omdat wij niet tegen de bouw van de brede school zijn, maar graag de (financile) risicos beter inzichtelijk hadden gehad.
Het laatste punt op de agenda Bodembeheernota regio West-Friesland is ook aangenomen. Wij hadden nog wat technische vragen die schriftelijk gesteld gaan worden en waarop we het antwoord nog verwachten.
De verhoging van de OZB/RZB tarieven voor 2012 zijn niet meer verhoogd dan met het inflatiepercentage zoals was afgesproken. Dit agendapunt is als hamerstuk meegegaan naar de raadsvergadering.

U bent hier