h

[Enkhuizen] commissie grondgebied 24-01-2012

25 januari 2012

[Enkhuizen] commissie grondgebied 24-01-2012

Bij aanvang van de vergadering hebben we een vraag gesteld over het SMC.
Aangezien de wethouder in de loop van januari duidelijkheid over beloofde , en mede ook door alle berichten die in de krant verschenen willen we graag duidelijk over de huidige stand van zaken.
De wethouder heeft aangegeven dat de Nijs momenteel juridische stappen aan het ondernemen is tegen Wilgaerden voor het beeindingen van de samenwerking. Hier zou dan half februari weer op terug gekomen worden met een plan van aanpak.Wat ons betreft moet het project stoppen, het duurt allemaal te lang en er blijkt geen sprake meer te zijn van de juiste invulling zoals die bij de bestuursopdracht is vastgesteld. Uithuilen en opnieuw beginnen is wat ons het beste lijkt. Schermen met financiele en juridische consequenties maakt niet zo veel indruk: eerder is al eens gebleken dat die informatie toch niet klopt. We zullen hier in de komende raadsvergadering op terug komen.
In het NHD:

Eerste Wijziging op de verordening voor heffing en invordering van leges 2012
Wij hebben in principe begrip voor het standpunt dat er leges gevraagd moeten worden. Het onderwerp ging met name over de kinderopvang .Doordat er een wetswijziging is gekomen moeten gastouders zich laten registreren in het Landelijk Register Kinderopvang.Dit houdt voor de gastouders in dat zij 226 euro aan leges moeten gaan betalen . Wij vinden dit onterecht en zijn van mening dat dit betaald zou moeten worden door de gastouderbureaus. Tevens hebben we ook in ons betoog aan willen geven dat de gigantische papieren tijger die dit teweeg brengt ons een doorn in het oog is en gaven een aantal voorbeelden . Dit is natuurlijk niet alleen zo bij de kinderopvang maar ook bij bijvoorbeeld de politie in de zorg etc etc. We willen dan ook het college verzoeken om zich tegen deze papieren uitwassen uit te spreken bij de VNG.Er is nog een vraag onzerzijds niet beantwoord of de controles door de GGD ook steekproefsgewijs uitgevoerd mogen worden de wethouder zal hier nog op terug komen.

Herinrichting Bushaltes

We hadden maar 1 vraag voor de wethouder namelijk of voor dit bedrag alle bushaltes en het busstation toegankelijk gemaakt zou worden hier werd bevestigend op geantwoord.

Initiatief voorstel Bokhove parkeerverordening 2012

Het college kwam laat in de middag met een reactie op ons initiatiefvoorstel.We waren hier verbijsterd over want het stuk is immers in november al ingeleverd bij de griffier. Het is overigens niet de eerste keer dat dit gebeurd en zowel de fractie van de SP als andere hebben hier in het verleden al diverse malen aangegeven dat dit niet wenselijk is .Om zich goed te kunnen voorbereiden moet men ook de tijd hebben. Zoals fractie Quasten ook aangaf vonden zij het respectloos waar wij ons dan ook in kunnen vinden. Om alle vragen goed te kunnen beantwoorden hebben wij besloten het voorstel aan te houden tot april. Andere fracties zijn uitgenodigd eventuele opmerkingen of suggesties bij ons aan te leveren.
In het NHD:

Voorrangskruising de Dijk Venedie
Ook hier laat in de middag een schriftelijke reactie van het college waarin zij aangeeft niet de meerwaarde te zien van dit initiatief mede omdat het opgenomen is in de actualisatie van het verkeersplan 2005-2015. Wij zijn niet tegen het aanpassen van deze kruising echter hebben wel vraagtekens bij de hoogte van het bedrag namelijk 35.000 euro en vragen ons af of het niet goedkoper kan.

U bent hier